برچسب: اختلاص

اسفند 22
پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی

توضیحات شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح در…