برچسب: ساینوپک

اردیبهشت 08
افزایش خرید نفت آمریکا توسط چین

نفتکش هایی از آمریکا در حال انتقال نفت