برچسب: افت تولید میدان نفتی

فروردین 17
افت تولید میدان نفتی الغوار عربستان سعودی

با انتشار آمار و ارقام سوددهی غول نفتی آرامکوی عربستان از یک واقعیت مخفی درباره میدان…