برچسب: خط لوله غرب

فروردین 22
توقف تولید پلیاتیلن در ٦ پتروشیمی کشور

تخریب خط لوله اتیلن غرب از 4 نقطه براثر سیلاب و رانش زمین در روزهای اخیر و توقف…