برچسب: ذخیره نفت

اردیبهشت 16
رشد سطح ذخایر استراتژیک آمریکا

نمودار بلومبرگ از رسیدن سطح ذخایر نفت