آمار انرژی و انتشار آلاینده ها در سال 2018 در چند ثانیه