کاهش تولید نفت ایران در میدان مشترک آزادگان جنوبی

ورود سیلاب به هورالعظیم تبعاتی برای بخش تولید نفت کشور داشت، به گونه‌ای که برخی چاه‌های میدان مشترک آزادگان جنوبی از مدار تولید خارج شد.

خبرهای رسیده حاکی از آن است که حداقل 6 حلقه چاه تولیدی این میدان با توقف تولید نفت مواجه شده و عملیات حفار ی در برخی چاههای جدید نیز متوقف شده است.

مطالب بیشتر