برچسب: تولید نفت

اردیبهشت 29
افزایش صادرات عراق از میادین جنوبی

مدیر عامل شرکت نفت جنوب

فروردین 17
افت تولید میدان نفتی الغوار عربستان سعودی

با انتشار آمار و ارقام سوددهی غول نفتی آرامکوی عربستان از یک واقعیت مخفی درباره میدان…