برچسب: کنلن بانک

اردیبهشت 02
قطع همکاری کنلن بانک چین با ایران

بانک کنلن چین که برای حوالجات مرتبط با ایران تا 10.5% کارمزد شارژ میکند، از ١١…