مشخصات آگهی
شرح آگهی

محصولات

  • پست ترکیبی با تابلو گازی
  • پست ترکیبی با تابلو روغنی
  • مانیتورینگ آنلاین
  • اتوبوستر
  • جعبه انشعاب

 

زمینه فعالیت :

تولیدکننده انواع پست کمپکت(پدمانتد-پل مانتد وترکیبی)ترانسفورماتورهای خشک و روغنی کم تلفات توزیع و نیروگاهی(تحت لیسانس کره جنوبی)جعبه انشعاب و سوئیچخانه های فشار متوسط با قابلیت اندازه گیری ولتاژ اولیه، اتوبوسترهای سه فازه آنلود، مانیتورینگ آنلاین ترانسفورماتور،  ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و ﻗﺪرت روﻏﻨﯽ و ﺧﺸﮏ ﮐﻢ ﺗﻠﻔﺎت 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید