مشخصات آگهی
شرح آگهی

برخی از محصولاتاین شرکت:

1.پروفیل ها

2.بست و اتصالات لوله

3.اتصالات و قطعات جانبی

4.تسمه ها

5.سیستم اتصال کانال هوا

6.انکر

7.عایق

و...

 

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق داراى اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. -ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺮﻋﺖ و ﺳــﻬﻮﻟﺖ اﺟــﺮا و ﻧﯿــﺰ ﻋــﺪم ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﺟﻮﺷــﮑﺎرى و ﭘﻮﺷــﺶ، اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﺎ ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ اﻗﺘﺼــﺎدى ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ ﺳــﻮد ﮐﺎرﻓﺮﻣــﺎ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد. ـﻮده ـﻮع اﺗﺼــﺎﻻت و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﭘﻮﺷــﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿــﺰه ﻣﺤﺼــﻮﻻت، ﻧﻤــﺎى ﺳــﺎﭘﻮرت ﻫﺎى اﺟــﺮا ﺷــﺪه، زﯾﺒــﺎ ﺑـ ـﻮدن، ﻧـ ـﻪ دﻟﯿــﻞ ﻣــﺪوﻻر ﺑـ -ﺑـ ـﻪ ﻧﻤــﺎى ﻣﻌﻤــﺎرى ﺧﺪﺷــﻪ اى وارد ﻧﺨﻮاﻫــﺪ ﮐــﺮد. و ﺑـ -ﺗﻌﻤﯿﺮات و اﺻﻼﺣﺎت آﺗﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. -ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎرﮔﺬارى و ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮا ﻣﻰ ﺷﻮد. -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﻰ ﻫﺮ ﺳﺎﭘﻮرت ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا،  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. -اﯾــﻦ ﻣﺤﺼــﻮﻻت، ﺑﺼــﻮرت ﭘﯿﺶ ﺳــﺎﺧﺘﻪ و ﻣــﺪوﻻر ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ ﻣﺮاﺣــﻞ ﺗﻮﻟﯿــﺪ، ﮐﻨﺘــﺮل ﮐﯿﻔﯿــﺖ و ﺑﺎزرﺳــﻰ ﻫﻤﮕــﻰ در ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ و ﻃﺒــﻖ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠــﺎم ﻣﻰ ﮔﯿــﺮد. ـﻪ ﺳــﻮراﺧﮑﺎرى و ﺟﻮﺷــﮑﺎرى ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ ﺳــﺮﻋﺖ اﺟــﺮاى ـﻮده و ﻧﯿــﺎزى ﺑـ -ﺗﻤﺎﻣــﻰ اﺗﺼــﺎﻻت ﺑﺼــﻮرت ﭘﯿــﭻ و ﻣﻬــﺮه اى ﺑـ اﯾــﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﺎى ﺳــﻨﺘﻰ اﺳــﺖ. -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﻰ و ﺧﻮردﮔﻰ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. -ﻧﺼﺐ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎ، ﺳﺎده ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوى ﻣﺎﻫﺮ ﮐﻤﺘﺮى ﻧﯿﺎز ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

گروه تولیدی و بازرگانی بانی بست پارس با برند bbp ، با همت تعدادی از متخصصین باتجربه حوزه صنعت و مهندسی ، در سال 1396 با ﻣﺤﻮرﯾــﺖ ﻃﺮاﺣــﻰ و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻧﻮﯾــﻦ ﺻﻨﻌــﺖ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎﺳــﯿﺲ و ﺷــﺮوع به کار نمود.
در ﮔﺎم ﻧﺨﺴــﺖ، ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﯿــﺎز ﺻﻨﻌــﺖ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑــﻪ ﺳــﺎﭘﻮرت ﻫﺎى ﻣــﺪوﻻر ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎﺗﻰ و ﻣﻌﻤــﺎرى و وارداﺗﻰ ﺑــﻮدن اﯾــﻦ محصولات تصمیم به ﻃﺮاﺣــﻰ و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑﺴــﺖ و ﺳــﺎﭘﻮرت ﻫﺎى ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎﺗﻰ و ﻣﻌﻤــﺎرى ﮔﺮدﯾــﺪ.
 از اﻫــﺪاف اﺻﻠــﻰ اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ، ﺗﻮﻟﯿــﺪات ﻣﺒﺘﻨــﻰ بر استانداردهای روز دنیا و نیز ارایه خدمات فنی و مهندسی متناسب با آنها می باشد . ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﻮﻣــﻰ ﭘﺮوژه ﻫــﺎ و ﻧﯿــﺰ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻃﺮاﺣــﻰ، ﺗﺎﻣﯿــﻦ و اﺟــﺮاى اﯾــﻦ ﻣﺤﺼــﻮﻻت در ﭘﺮوژه ﻫــﺎ، از دیگر نکاتی است که مد نظر مدیران این مجموعه قرار دارد.
ﯾﮑــﻰ از اﻫــﺪاف این مجموعه اشتغال زایی برای ﺟﻮاﻧــﺎن اﯾــﻦ ﻣــﺮز و ﺑــﻮم و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤــﻮدن ﻧﯿﺎزﻫــﺎى ﺣــﻮزه ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎت و ﻣﻌﻤــﺎرى ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژى ﻧﻮﯾــﻦ روز دﻧﯿــﺎ در داﺧــﻞ ﮐﺸــﻮر ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺣــﻮزه ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺑﺎﻧــﻰ ﺑﺴــﺖ ﭘــﺎرس ﺷــﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣــﻰ و ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧــﻮاع ﺑﺴــﺖ ﻟﻮﻟــﻪ، ﭘﺮوﻓﯿــﻞ، اﻧــﻮاع اﺗﺼــﺎﻻت و ﻗﻄﻌــﺎت ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید