افت مجدد قیمت نفت | افزایش واردات نفتای چین در سه ماهه پایانی سال | از دست رفتن بازار هند برای صادرات نفت ایران | افزایش تولید گاز طبیعی آمریکا علیرغم قیمتهای نسبتا پایین | افزایش قیمت پلی اتیلن در سال آینده | الزام استفاده از کارت سوخت شخصی | توقف صادرات قیر ایران در مرداد | گذر نفت سیاه از شریان های حیاتی خاورمیانه | افت قیمت مونواتیلن گلایکول آسیا در پی تشدید جنگ تجاری | کاهش قیمت پروپان شرکت آرامکو برای ماه آگوست
مشخصات آگهی
شرح آگهی

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق داراى اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. -ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺮﻋﺖ و ﺳــﻬﻮﻟﺖ اﺟــﺮا و ﻧﯿــﺰ ﻋــﺪم ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﺟﻮﺷــﮑﺎرى و ﭘﻮﺷــﺶ، اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﺎ ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ اﻗﺘﺼــﺎدى ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ ﺳــﻮد ﮐﺎرﻓﺮﻣــﺎ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد. ـﻮده ـﻮع اﺗﺼــﺎﻻت و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﭘﻮﺷــﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿــﺰه ﻣﺤﺼــﻮﻻت، ﻧﻤــﺎى ﺳــﺎﭘﻮرت ﻫﺎى اﺟــﺮا ﺷــﺪه، زﯾﺒــﺎ ﺑـ ـﻮدن، ﻧـ ـﻪ دﻟﯿــﻞ ﻣــﺪوﻻر ﺑـ -ﺑـ ـﻪ ﻧﻤــﺎى ﻣﻌﻤــﺎرى ﺧﺪﺷــﻪ اى وارد ﻧﺨﻮاﻫــﺪ ﮐــﺮد. و ﺑـ -ﺗﻌﻤﯿﺮات و اﺻﻼﺣﺎت آﺗﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. -ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎرﮔﺬارى و ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮا ﻣﻰ ﺷﻮد. -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﻰ ﻫﺮ ﺳﺎﭘﻮرت ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا،  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. -اﯾــﻦ ﻣﺤﺼــﻮﻻت، ﺑﺼــﻮرت ﭘﯿﺶ ﺳــﺎﺧﺘﻪ و ﻣــﺪوﻻر ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ ﻣﺮاﺣــﻞ ﺗﻮﻟﯿــﺪ، ﮐﻨﺘــﺮل ﮐﯿﻔﯿــﺖ و ﺑﺎزرﺳــﻰ ﻫﻤﮕــﻰ در ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ و ﻃﺒــﻖ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠــﺎم ﻣﻰ ﮔﯿــﺮد. ـﻪ ﺳــﻮراﺧﮑﺎرى و ﺟﻮﺷــﮑﺎرى ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ ﺳــﺮﻋﺖ اﺟــﺮاى ـﻮده و ﻧﯿــﺎزى ﺑـ -ﺗﻤﺎﻣــﻰ اﺗﺼــﺎﻻت ﺑﺼــﻮرت ﭘﯿــﭻ و ﻣﻬــﺮه اى ﺑـ اﯾــﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﺎى ﺳــﻨﺘﻰ اﺳــﺖ. -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﻰ و ﺧﻮردﮔﻰ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. -ﻧﺼﺐ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎ، ﺳﺎده ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوى ﻣﺎﻫﺮ ﮐﻤﺘﺮى ﻧﯿﺎز ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید