مشخصات آگهی
شرح آگهی

محصولات :

  1. قیر
  2. روغن سنگین
  3. عایق های رطوبتی

شــرکت پالایــش قیــر ســاتراپ جــم در ســال 1394 با شماره ثبت 480751 در زمینــه تولیــد انــواع قیــر، عایــق هــای رطوبتــی و روغــن ســنگین فعالیــت خــود را آغــاز نموده اســت. ایــن شــرکت بــا شــعار «دانــش، کیفیــت، تولیــد برتــر» از همــان ابتــدا اســتفاده از تکنولــوژی روز، مطابــق اســتانداردهای ملــی و بین المللــی را ســرلوحه کار خــود قــرار داده اســت.

واحــد کنتــرل کیفیــت ایــن شــرکت بــا اســتفاده از کارشناســان بــا تجربــه کلیــه خطــوط تولیــد را تحــت نظــارت دقیــق داشــته و کیفیــت محصــولات را بصــورت مســتمر در آزمایشــگاه مجهــز شــرکت پالایــش قیــر ســاتراپ جــم تحــت آزمایشــات دقیــق قــرار می دهنــد.

  • ایمیل : info@satrapjam.com

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید