مشخصات آگهی
شرح آگهی

  • *. تخلیه مکانیزه ساعت های حضور و غیاب کارا2000 بر اساس ارتباط شبکه با دستگاه های حضور و غیاب - بصورت انتخابی
  • *. انجام تخلیه و محاسبات زمان بندی شده بصورت اتوماتیک (در بازه های زمانی به دلخواه کاربر) - بصورت انتخابی

1. تعریف انواع شیفت ها به تعداد نامحدود
2. امکان تعریف شیفت های چرخشی
3. امکان تعریف جابجایی شیفت در بازه های زمانی دلخواه جهت تغییرات موقت
4. امکان تعریف تقویم های مختلف کاری جهت تخصیص به افراد و گروه های کاری مختلف
5. امکان تعریف مدیریت کاربران

6. امکان تعریف اطلاعات جدید و یا ویرایش اطلاعات قبلی
7. امکان ثبت مرخصی و ماموریت پرسنل به صورت ساعتی و روزانه
8. امکان تعریف دپارتمان های متنوع، بخش های سازمانی و پراکندگی جغرافیایی
9. امکان تعریف سقف مرخصی ساعتی در هر روز جهت تبدیل مرخصی ساعتی بیشاز سقف مجاز به مرخصی روزانه
10. امکان جمع مرخصی های ساعتی استفاده شده و تبدیل آن به مرخصی روزانه
11. امکان درج اطلاعات متنوع ماموریت (وسیله، مقصد، روزانه/ساعتی و ...) و انواع مرخصی 
12. امکان صدور گزارش وضعیت مانده مرخصی در پایان سال
13. امکان محاسبه اضافه کار روز عادی و روز تعطیل
14. امکان گزارش سازی و ساخت انواع گزارش ها به دلخواه کاربر از اطلاعات سیستم
15. امکان تعریف منطق محاسبات بر روی فیلدهای اطلاعاتی بر اساس قوانین.....سازمانی (افزودن shell محاسباتی)
16. امکان تعریف محدودیت برای فیلدهایی که بر اساس تعریف حالت مجاز یا غیرمجاز و.....یا محدودیت کف و سقف دارند. بطور مثال مجوز اضافه کاری در ماموریت،.....میزان مرخصی ساعتی در روز یا ماه و ...
17. امکان تعریف فیلدهای آزاد جهت درج اطلاعات پرسنل به دلخواه کاربر و ایجاد بانکاطلاعاتی بر اساس نیاز و سلیقه سازمان
18. امکان تشخیص ثبت دستی ترددها و یا اصلاح دستی ترددها در مقایسه با ترددهایی که از طریق ساعت ثبت شده اند.
19. امکان ارتباط با نرم افزارهای حقوق و دستمزد از طریق فایل خروجی text (به صورت..... Dynamic)
20. امکان sort کردن فیلدهای اطلاعاتی در گزارش ها به صورت نزولی و صعودی
21. امکان پرینت تحت انواع پرینتر
22. مبتنی بر Net framework 2 .
23. SQL Server 2005
24. زبان برنامه نویسی #C

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید