صادرات نفت عراق 9 درصد افزایش یافت

صادرات نفت از جنوب عراق در آوریل دوباره افزایش یافته است. به نظر می رسد دومین تولید کننده نفت اوپک نسبت به سایر رقبایش کمتر تابع قرارداد کاهش تولید اوپک باشد.

میانگین صادرات از میادین جنوب عراق در 21 روز اول آوریل 3.56 میلیون بشکه در روز بود که نسبت به میانگین 3.25 میلیون بشکه ماه مارس افزایش داشت.

مطالب بیشتر: